محصولات شرکت مهندسی بارمان ماشین پیشرو عبارتند از  

انواع میکروسکوپ

دوربین میکروسکوپ

نرم افزارها

سختی سنج

متالوگرافی ( متالورژی)
پلاریزان
استریو و استریو زوم 
پاتالوژی و بیولوژی
فلوئورسانس
دانش آموزی 

CCD
CMOS
USB2
USB3

متالوگرافی
ویژه چدن
سختی سنجی
زمین شناسی

رومیزی
پرتابل
راکول برینل ویکرز
میکرو ویکرز
تست بلوک 
ایندنتور