شرکت مهندسی بارمان ماشین پیشرو

سیستمهای آزمایشگاهی ، تست غیر مخرب ،میکروسکوپ ، سختی سنج ، دوربین میکروسکوپی ، تست کشش