آشنایی با اصول تست ذرات مغناطیسی

تئوری 

ميدان مغناطيسی بطور طبيعی در سطح وزيرسطح جاری می شود اگر شدت ميدان را طوری تنظيم کنيم که در سطح پيرامون کم باشد ، بعلت اثر پوسته در لبه های ابتدا و انتهای قطعه فوران ميدان مغناطيسی خواهيم داشت .
اگر در سطح یا زیر سطح ، درجهت غیر موازی بر امتداد انتشار خطوط مغناطيسی ، ناپيوستگی وجود داشته باشد به دليل اثر پوسته ٬ نشت ميدان مغناطيسی و اينکه نا پيوستگی ، دو سطح با قطب های غیر همنام می باشند اين نشتی به شکل پل مغناطیسی در محل ناپيوستگی بوجود می آید.

 

آموزش تست ذرات مغناطیسی

حال اگر ذرات مغناطیسی روی چنين سطحی پاشيده شود جذب ميدان نشتی (پل مغناطيسی) در محل ناپيوستگی خواهد شد و آن را قابل رويت می کند.
 

آموزش تست ذرات مغناطیسی
 


 

 میدان مغناطیسی Magnetic Field

هر ماده مغناطیسی شده دارای دو قطب مثبت و منفی است و همچنین اطراف ماده مغناطیسی شده میدان مغناطیسی که شامل خطوط میدان است وجود دارد. نام دیگر خطوط میدان Magnetic Flux Lines (خطوط شار مغناطیسی) می باشد .
این خطوط را میتوان با قراردادن یک آهن ربا در زیر یک صفحه کاغذ که روی آن براده آهن وجود دارد ترسیم کرد . این خطوط از قوانین زیر تبعیت می نمایند:
جهت قراردادن شار مغناطیسی از قطب شمال به جنوب در خارج ماده مغناطیسی و از جنوب به شمال در داخل آن است.
خطوط شار مغناطیسی همدیگر را قطع نمی نمایند.
بطور جانبی یکدیگر را دفع می کنند.
در یک وضعیت کششی هستند.
جائیکه شدت میدان مغناطیسی بزرگتر است خطوط نیروی بیشتری موجود است.

 

آموزش تست ذرات مغناطیسی
 


 

جریان مغناطیسی Magnetic flow

مجموعه کل خطوط مغناطیسی موجود در یک میدان مغناطیسی را بنام فلوی مغناطیسی می نامیم.
 


 

چگالی میدان مغناطیسی density of the magnetic field

مقدار شار یا فلوی مغناطیسی در واحد سطح مقطع که شار را قطع کند چگالی میدان مغناطیسی گویند .
واحد آن تسلا می باشد که جانشین گوس شده است (تسلا 1 = 10.000 گوس) و آنرا با B  نشان می دهند.

 

آموزش تست ذرات مغناطیسی
 


 

نیروی محرکه مغناطیسی Magnetic the driving force

نیروی کلی که تمایل به ایجاد فلوی مغناطیسی در یک مدار آهن ربائی دارد را نیروی محرکه مغناطیسی می نامند .
مقدار آن از حاصلضرب شدت جریان در تعداد حلقه های سیم پیچ به دست می آید.   و آن را با Ө نشان می دهیم . 
    Ө = I. N                                                             
I شدت جریان بر حسب آمپر و N   تعداد دور سیم پیچ و Ө نیروی محرکه مغناطیسی بر حسب آمپر دور می باشند.

آموزش تست ذرات مغناطیسی

مدار آهنربائی در تست ذرات مغناطيسی به دو صورت می باشد .
1- سيم پيچ
يا
2- عبور جريان از يک هادی
نیروی محرکه مغناطیسی در اولی بر حسب آمپر در تعداد دور سيم پيچ و در دومی بر حسب  آمپری که از قطعه می کذرد  محاسبه می گردد .

 


 

اندازه شدت میدان مغناطیسی Measured magnetic field strength

  از تقسیم نیروی محرکه مغناطیسی ( Ө) به طول متوسط خطوط میدان (L ) بدست می آیدو با H   نمایش داده می شود و واحد آن آمپر بر متر است.
H = IN / L
در تست ذرات مغناطيسی اگر نيروی محرکه پيچه باشد L به طول خطوط ميدان در سطح جانبی گفته می شود که تقريناً دو برابر طول قطعه می باشد. و اگر نيروی محرکه، عبور جريان باشد L به طول خطوط ميدان درمحيط سطح مقطع گفته می شود که تقريناً 3 برابرقطر قطعه می باشد
اين واحد در تست ذرات مغناطيسی کيلو آمپر بر متر( KA / M ) می باشد که برابر با 10 آمپر بر سانتيمتر است A /Cm ضربدر ۱۰ مقدار آ