فرمول ها در آزمایش تست ذرات مغناطیسی

محاسبه آمپر برای کویل

محاسبه آمپر برای کویل بر اساس طول و قطر قطعه و تعداد دور کویل
Amp coil
مساحت سطح مقطع داخلی کویل باید حداقل 10 برابر مساحت سطح مقطع قطعه باشد .
L /D قطعه باید بین 2 تا 15 باشد .
اگر L / D کوچکتر از دو باشد باید با اضافه کردن قطعه ای از جنس , و قطر قطعه اصلی به طول ، L / D  آن را حداقل به دو برسانیم . و اگر بزرگتر از 15 بود 15 در نظر گرفته می شود .

فرمولهای تست ذرات مغناطیسی

N = تعداد دور در کویل
I = آمپر
L = طول قابل استفاده برای آزمایش (حداکثر 45 سانتیمتر، 22.5 سانتیمتر در هرطرف کویل)
D = قطر قطعه

قطر در قطعات گرد سوراخ دار با این فورمول مشخص می گردد     
OD2 - ID2)1/2 )
OD قطر خارجی و ID قطر داخلی می باشد .
در قطعات تو خالی که سطح مقطع گرد ندارند با این فرمول مشخص می گردد 
  At - Ah / P)1/2  )  ضربدر2
که At مساحت سطح مقطع قطعه و Ah مساحت سطح مقطع سوراخ قطعه می باشد .
در صورتیکه قطعه مماس با سطح داخلی کویل باشد دو فرمول زیر استفاده می گردد .

1 - اگر L / D دو تا چهار باشد فورمول زیر عمل می گردد .
NI = 45000 / (L / D) or I = (45000 / (L / D)) / N
2 - اگر L / D  چهار به بالا باشد فورمول زیر عمل می گردد .
NI = 35000 / (L / D)+2 or I = (35000 / (L / D)+2) / N
اگر قطعه در وسط کویل باشد از این فورمول استفاده میشود .
NI = ( 1690 R ) / (( 6  L / D ) -5 )

R = شعاع کویل به میلیمتر

 


 

محاسبه آمپر برای عبور جریان ( میدان مدور ) بر اساس قطر قطعه (Current passing (field Circular

فرمول ها در آزمون تست غیر مخرب


D = قطر قطعه به سانتیمتر
I = آمپر
K = عدد ثابت

تا قطر 12 سانتیمتر  K برابر 350 می باشد .
از قطر 12 تا 24 سانتیمتر  K برابر 250 می باشد .
از قطر 24 تا 36 سانتیمتر  K برابر 150 می باشد .
و قطر  36 سانتیمتر به بالا K برابر 45 می باشد .
I = D * K
اگر قطعه مورد آزمایش دارای قطرهای مختلف (اختلاف بیش از 10% )بود ، برای هر قطر ، آمپر جداگانه تنظیم و آزمایش انجام می گردد .
جهت میدان مدور عمود بر امتداد انتشار جریان الکتریکی می باشد و تابع قانون انگشت دست راست است .

 


 

محاسبه آمپر برای میله مرکز ( القای میدان مدور ) Central Conductors

فرمولهای تست ذرات مغناطیسی

این روش برای قطعات رینگ شکل یا استوانه یا سوراخ دار می باشد .
D = قطر داخلی به میلیمتر
A/mm = 12 to 32           I = D * A/mm
کمان قابل بازرسی چه در داخل و چه درخارج سوراخ 4 برابر قطر میله مرکز می باشد .
برای رویت ترک های سطح خارجی و داخلی جریان باید DC باشد .
جریان AC فقط سطح داخلی را نشان می دهد .
ترک های شعاعی در این روش قابل رویت هستند .
میله مرکز مماس بر سطح داخلی باشد .
میله مرکز باید هادی خوبی باشد .
قطر میله مرکز باید مناسب با آمپری باشد که از آن می گذرد .