شرکت مهندسی بارمان ماشین پیشرو

پیشرو در زمینه ارائه انواع میکروسکوپهای
دانش آموزی
متالوگرافی (متالورژی)
پلاریزان
استریو و استریو زوم

میباشد

میکروسکوپ متالوگرافی

میکروسکوپ استریو و استریو زوم

میکروسکوپ دانش آموزی

میکروسکوپ متااوگرافی میروسکوپ استریو و استریو زوم میکروسکوپ دانش آموزی