میکروسکوپ دانش آموزی مدل BMM 901میکروسکوپ دانش آموزی

دارای سیستم نوری 160 میلی متری
عدسی چشمی 5و 10و 12.5  برابر با دری