میکروسکوپ استریو زوم 

میکروسکوپ استریو زوم مدل BMM-401-A
 
 
میکروسکوپ استریو زوم مدل BMM-401-B
 
میکروسکوپ استریو زوم مدل BMM-401-C

میکروسکوپ استریو زوم مدل BMM-401-I

میکروسکوپ استریو زوم مدل BMM-401-I

میکروسکوپ استریو زوم مدل BMM-401-J

میکروسکوپ استریو زوم مدل BMM-401-J

میکروسکوپ استریو زوم مدل BMM-401-K

میکروسکوپ استریو زوم مدل BMM-401-K

میکروسکوپ استریو زوم مدل BMM-401-L

میکروسکوپ استریو زوم مدل BMM-401-L

میکروسکوپ استریو زوم مدل BMM-401-F4

میکروسکوپ استریو زوم مدل BMM-401-F4