سختی سنج رومیزی راکول وبرینل و ویکرز عقربه ای

BMS 200 RBOV

 سختی سنج رومیزی یونیورسال عقربه ای مدل 

10  میزان نیروی اولیه (کیلوگرم نیرو)
150و100و 60و 62.5 و 187.5 , 30 نیروهای تست 
دستی (دارای دیسک انتخاب نیرو) روش انتخاب نیرو
راکول  و برینل و ویکرز متد تست 
هیدرولیک روش اعمال نیرو
280 میلی متربدون صفحه متحرک و 140 با صفحه حداکثر ارتفاع نمونه قابل تست 
145 میلی متر فاصله نقطه تست تا بدنه
500*780*180 میلی متر ابعاد ماشین
950*590*440 میلیمتر ابعاد جعبه بسته بندی
100/ 134 کیلوگرم وزن خالص و وزن بسته بندی 


 

سختی سنج رومیزی راکول وبرینل  و ویکرز دیجیتال

Digirock RBOV

 سختی سنج رومیزی یونیورسال دیجیتال مدل 

10  میزان نیروی اولیه (کیلوگرم نیرو)
150و100و 60و 62.5 و 187.5 , 30 نیروهای تست 
دستی (دارای دیسک انتخاب نیرو) روش انتخاب نیرو
راکول  و برینل و ویکرز متد تست 
هیدرولیک روش اعمال نیرو
280 میلی متربدون صفحه متحرک و 140 با صفحه حداکثر ارتفاع نمونه قابل تست 
145 میلی متر فاصله نقطه تست تا بدنه
500*780*180 میلی متر ابعاد ماشین
950*590*440 میلیمتر ابعاد جعبه بسته بندی
100/ 134 کیلوگرم وزن خالص و وزن بسته بندی 


 

سختی سنج دیجیتال  رومیزی راکول وبرینل و ویکرز با سرووموتور

Digirock  RBOV LC

 سختی سنج رومیزی یونیورسال دیجیتال مدل 

10  و 3 میزان نیروی اولیه (کیلوگرم نیرو)
45 و 30 و 5 راکول سوپرفیشیال
150 و 100 و 60 راکول
187.5 و 62.5 و 31.25 و15.625 برینل
30 و 20 و 10 و 5 و 3 ویکرز
نیروهای تست 
اتوماتیک روش انتخاب نیرو
راکول ، راکول سوپرفیشیال - برینل و ویکرز متد تست 
هیدرولیک روش اعمال نیرو
240 میلی متربدون صفحه متحرک و 140 با صفحه حداکثر ارتفاع نمونه قابل تست 
145 میلی متر فاصله نقطه تست تا بدنه
500*780*180 میلی متر ابعاد ماشین
950*590*440 میلیمتر ابعاد جعبه بسته بندی
90/ 125 کیلوگرم وزن خالص و وزن بسته بندی 


 

سختی سنج دیجیتال  رومیزی راکول وبرینل و ویکرز با سرووموتور

UNIBUL

 سختی سنج رومیزی یونیورسال دیجیتال مدل 

10  و 3 میزان نیروی اولیه (کیلوگرم نیرو)
45 و 30 و 5 راکول سوپرفیشیال
150 و 100 و 60 راکول
187.5 و 62.5 و 31.25 و15.625 برینل
30 و 20 و 10 و 5 و 3 ویکرز
نیروهای تست 
اتوماتیک روش انتخاب نیرو
راکول ، راکول سوپرفیشیال - برینل و ویکرز متد تست 
هیدرولیک روش اعمال نیرو
300 حداکثر ارتفاع نمونه قابل تست 
180 میلی متر فاصله نقطه تست تا بدنه
320* 750*1070 میلیمتر ابعاد ماشین
500 * 1000 * 1500 میلیمتر ابعاد جعبه بسته بندی
280 کیلوگرم وزن خالص