سختی سنج رومیزی مبکرو وبکرز

MIcrobul

 سختی سنج رومیزی میکرو ویکرز مدل 

360 با عدسی 25 و 140 با عدسی 10 بزرگنمایی
10 و 5  و 3 و 1 و 0.5 کیلوگرم  نیروهای تست 
دستی  روش انتخاب نیرو
ویکرز و برینل متد تست 
هیدرولیک روش اعمال نیرو
130 میلی متر حداکثر ارتفاع نمونه قابل تست 
130 میلی متر فاصله نقطه تست تا بدنه
480*750*190 میلی متر ابعاد ماشین
950*590*440 میلیمتر ابعاد جعبه بسته بندی
86/ 129 کیلوگرم وزن خالص و وزن بسته بندی