سختی سنج رومیزی دیجیتال راکول و راکول سوپر فیشیال

Digirock RSR

 سختی سنج  رومیزی راکول مدل 

10 و 3 میزان نیروی اولیه (کیلوگرم نیرو)
150و100و 60و 45و 30و 15 نیروهای تست 
دستی (دارای دیسک انتخاب نیرو) روش انتخاب نیرو
راکول  و راکول سوپر فیشیال متد تست 
هیدرولیک روش اعمال نیرو
280 میلی متر حداکثر ارتفاع نمونه قابل تست 
145 میلی متر فاصله نقطه تست تا بدنه
280* 520*720 میلیمتر ابعاد ماشین
440*590*950 میلیمتر ابعاد جعبه بسته بندی
82 / 110 کیلوگرم وزن خالص و وزن بسته بندی 

سختی سنج رومیزی راکول  عقربه ای

BMS 201 R

 سختی سنج  رومیزی راکول مدل 

10  میزان نیروی اولیه (کیلوگرم نیرو)
150و100و 60 نیروهای تست 
دستی (دارای دیسک انتخاب نیرو) روش انتخاب نیرو
راکول  متد تست 
هیدرولیک روش اعمال نیرو
280 میلی متر حداکثر ارتفاع نمونه قابل تست 
145 میلی متر فاصله نقطه تست تا بدنه
950*590*440 میلی متر ابعاد ماشین
440*590*790 میلیمتر ابعاد جعبه بسته بندی
86 / 120 کیلوگرم وزن خالص و وزن بسته بندی 

سختی سنج رومیزی راکول و راکول سوپر فیشیال عقربه ای

BMS 203 R

 سختی سنج  رومیزی راکول مدل 

10 و 3 میزان نیروی اولیه (کیلوگرم نیرو)
150و100و 60و 45و 30و 15 نیروهای تست 
دستی (دارای دیسک انتخاب نیرو) روش انتخاب نیرو
راکول  و راکول سوپر فیشیال متد تست 
هیدرولیک روش اعمال نیرو
280 میلی متر حداکثر ارتفاع نمونه قابل تست 
145 میلی متر فاصله نقطه تست تا بدنه
950*590*440 میلی متر ابعاد ماشین
440*590*790 میلیمتر ابعاد جعبه بسته بندی
86 / 120 کیلوگرم وزن خالص و وزن بسته بندی 

DIGIROCK-RSR Digital Rockwell&Rockwell Superficial Hardness Tester
Technical Specifications:Bigger View
Test Loads (kgf) : 15, 30, 45, 60, 100, 150
Load Selection : By Load Selector Disc
Test Method : Rockwell, Rockwell Superficial
Max Test Height : 220 mm
Load Application : Hydraulic
Depth of Throat : 145 mm
Machine Dimensions : 720 x 520 x 280 mm
Case Dimensions : 790 x 590 x 420 mm
Weight (net/gross) : 82 / 110 kg


لینک دانلود کاتالوگ کل سختی سنج ها و سییستم های آماده سازی نمونه از بولوت ماکینا ترکیه

 

BMS 203-RSR Rockwell&Rockwell Superficial Hardness Tester
Technical Specifications:begger View
Test Loads (kgf) : 15, 30 , 45, 60, 100, 150
Load Selection : By Load Selector Disc
Test Method : Rockwell, Rockwell Superficial
Max Test Height : 220 mm
Load Application : Hydraulic
Depth of Throat : 145 mm
Machine Dimensions : 710 x 520 x 280 mm
Case Dimensions : 790 x 590 x 420 mm
Weight (net/gross) : 82 / 110 kg


 


لینک دانلود کاتالوگ کل سختی سنج ها و سییستم های آماده سازی نمونه از بولوت ماکینا ترکیه