ميكروسكوپ هاي فلوئورسانس

ميكروسكوپ فلوئورسانس مدل RFM-1

  • مناسب براي تحقيقات درزمينه هاي بيولوژي ،انگل شناسي ، ايمني شناسي ، هماتولوژي ، Tumology ، تجزيه و تحليل سنگ هاي رسوبي ، ميكروشيمي و بررسي ناخالصي ها در اجسام نيمه هادي
  • داراي سيستم نوري معمولي و فلوئورسانس – عبوري و انعكاسي
  • داراي لنز هاي شيئي Fluorescence-plan 4 ،10 , 40، 100
  • داراي لامپ جيوه اي 100 وات
  • صفحه ايمني در برابر نور ماوراء بنفش
  • داراي چهار فيلتر انتخابي آبي ، سبز ، بنفش ، ماوراء بنفش