آقای فرامرز بختیاری

مدیر عامل

info@barmaco.com

خانم عباس زاده

مدیر فروش

sales@barmaco.com

آقای رضا جهانشاهی

مشاور فنی

 

آقای علیرضا طاهری

کارشناس گمرک

 

خانم مرادی

واحد اداری

moradi@barmaco.com

آقای مولایی

واحد حسابدرای